TECHNIK HOTELARSTWA – KLASA INTEGRACYJNA

Klasa technikum w zawodzie technik hotelarstwa to klasa integracyjna czyli taka, w której wspólnie uczą się uczniowie pełnosprawni oraz uczniowie z rozmaitymi deficytami. Liczebność tego oddziału to maksymalnie 20 osób, w tym nie więcej niż 5 uczniów niepełnosprawnych. Uczniowie niepełnosprawni realizują   taki  sam program, jak  pozostali, przy czym  metody i formy pracy są dostosowane do  ich indywidualnych  możliwości  i potrzeb psychofizycznych.

Rekrutacja uczniów niepełnosprawnych do tego oddziału odbywa się na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Do osób tych zaliczamy m.in.: dzieci niedowidzące, niedosłyszące, dzieci z autyzmem lub zespołem Aspergera, niesprawne ruchowo. Uczniowie posiadający orzeczenie w zależności od rodzaju niepełnosprawności uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych prowadzonych przez dobrze wykwalifikowaną kadrę.

Nasz budynek przystosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Posiadamy windę, przystosowane toalety oraz szerokie korytarze umożliwiające swobodne poruszanie się. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu nauczyciele czuwają, by klasa stawała się zintegrowanym zespołem oraz by każdy uczeń czuł się w niej dobrze i robił postępy na miarę swoich możliwości. Uczniowie wspólnie uczestniczą we wszystkich uroczystościach i imprezach szkolnych, wyjściach do kina, teatru, wycieczkach.

Rekrutacja uczniów pełnosprawnych do klasy integracyjnej odbywa się na zasadzie dobrowolnej zgody rodziców i ucznia zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie Rekrutacji.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to geografia i język angielski.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

K 1: Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

K 2: Realizacja usług w recepcji

Umiejętności :

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • utrzymywania czystości i porządku w obiekcie hotelarskim
 • przygotowywania i podawania śniadań
 • organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • rezerwacji usług hotelarskich
 • obsługi gości w recepcji

 Perspektywy zatrudnienia:

Zgodnie z posiadaną  wiedzą i umiejętnościami absolwent przygotowany będzie do podejmowania pracy w:

 • hotelach i pensjonatach turystycznych
 • ośrodkach wypoczynkowych
 • zakładach uzdrowiskowych
 • agroturystyce
 • biurach i agencjach turystycznych
 • własna działalność gospodarcza

Korzyści wynikające z ukończenia szkoły :

 • atrakcyjny zawód dający szerokie perspektywy zatrudnienia
 • możliwość odbycia dodatkowego szkolenia – animator czasu wolnego
 • kontynuacja nauki na każdym kierunku studiów lub wybranie studiów ściśle związanych z profilem nauczania w technikum: hotelarstwo, turystyka, marketing i ekonomia, zarządzanie
 • możliwość odbycia praktyk zagranicznych w krajach UE (m.in.: w Hiszpanii)

Ukończenie technikum umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminów zawodowych oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.