TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym to  biologia i język angielski.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

K 1: Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

K 2 : Projektowanie, budowanie oraz konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu

Umiejętności :

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu  jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • dobierania roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu
 • opracowania projektów roślinnych w obiektach architektury krajobrazu
 • urządzania i pielęgnowania roślinnych obiektów architektury krajobrazu
 • dobierania obiektów małej architektury krajobrazu do terenów zieleni
 • opracowania projektów obiektów małej architektury krajobrazu
 • budowania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu

 Perspektywy zatrudnienia:

Zgodnie z posiadaną  wiedzą i umiejętnościami absolwent przygotowany będzie do podejmowania pracy w:

 • jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu
 • jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu
 • jednostkach administracyjnych sprawujących nadzór nad obiektami architektury krajobrazu
 • jednostkach administracji samorządowej /m.in. w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni itp./
 • w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody
 •  szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych
 • własna działalność gospodarcza związana z zakładaniem i pielęgnacją zieleni

Korzyści wynikające z ukończenia szkoły :

 • atrakcyjny zawód dający szerokie perspektywy zatrudnienia
 • umiejętność projektowania i wizualizacji ogrodów z wykorzystaniem profesjonalnego programu Gardenphilia DESIGNER
 • możliwość odbycia dodatkowego szkolenia florystycznego
 • dobre przygotowanie do kontynuacji nauki na studiach biologicznych i przyrodniczych
 • uprawnienia rolnicze niezbędne do zakupu ziemi i  pozyskiwania dotacji UE
 • możliwość odbycia praktyki zagranicznej w krajach UE ( m.in.: Niemczech i w Hiszpanii)

Ukończenie technikum umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminów zawodowych oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.