TECHNIK GEODETA

Przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym to  matematyka i język angielski.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

K 1: Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych,  wysokościowych i realizacyjnych  oraz opracowywanie wyników  tych pomiarów

K 2: Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

Umiejętności :

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik geodeta jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • zakładania i pomiaru osnów pomiarowych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu
 • sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych
 • wykonywania pomiarów realizacyjnych, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników tych pomiarów
 • wznawiania znaków granicznych i wyznaczania punktów granicznych, wykonywania podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, scaleń i wymiany gruntów, scaleń i podziałów nieruchomości oraz wywłaszczeń nieruchomości
 • aktualizacji i modernizacji bazy danych katastru nieruchomości
 • prowadzenia i aktualizacji danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Perspektywy zatrudnienia:

Zgodnie z posiadaną  wiedzą i umiejętnościami absolwent przygotowany będzie do podejmowania pracy w:

 • urzędach (wydziałach) geodezji i kartografii miasta lub gminy
 • firmach zajmujących się budową dróg i autostrad
 • biurach nieruchomości: wycena nieruchomości, zarządzanie i obrót nieruchomościami
 • państwowych i prywatnych przedsiębiorstwa geodezyjnych
 •  wydziałach geodezji, rolnictwa i gospodarki gruntami urzędów miast  i gmin
 •   firmach ogólnobudowlanych
 •  biurach projektowych oraz przedsiębiorstwach drogowych
 •  własna działalność świadcząca usługi geodezyjne

Korzyści wynikające z ukończenia szkoły :

 • atrakcyjny zawód dający różnorodne perspektywy zatrudnienia
 • dobre przygotowanie do kontynuacji nauki na studiach technicznych
 • możliwość odbycia praktyki zawodowej w atrakcyjnych krajach UE (Hiszpania)

 

Ukończenie technikum umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminów zawodowych oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.