OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 NABÓR 2022 - link do rekrutacji elektronicznej

REGULAMIN REKRUTACJI_ROK SZKOLNY 2022_2023

 

UWAGA!!!

Dnia 16 maja 2022 roku rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych.

Od 16 maja do 20 czerwca każdy kandydat do szkoły ponadpodstawowej wypełnia elektronicznie wniosek na stronie https://powiatgniezno.edu.com.pl akceptuje go i drukuje. Podpisany przez rodziców i kandydata wydrukowany wniosek przynosi do szkoły pierwszego wyboru.

WAŻNE TERMINY i DOKUMENTY

16 maja – 20 czerwca złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

Kandydat dołącza do wniosku (jeśli posiada) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno–pedagogiczną oraz oświadczenia o wielodzietności rodziny kandydata, niepełnosprawności kandydata, niepełnosprawności rodziców i/lub rodzeństwa kandydata, samotnego wychowywania kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kandydat do branżowej szkoły I stopnia składa również potwierdzenie możliwości odbycia praktycznej nauki zawodu wydane przez pracodawcę.

24 czerwca – 12 lipca dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty.

20 lipca podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – listy zostaną wywieszone w szkole na tablicy informacyjnej obok sekretariatu

20 lipca – 1 sierpnia dostarczenie zaświadczenia od lekarza medycyny pracy zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

2 sierpnia podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – listy zostaną wywieszone w szkole na tablicy informacyjnej obok sekretariatu

 

Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych
im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie
ul. Jana III Sobieskiego 20
62-200 Gniezno
tel./ fax 061 426-20-73
e-mail: 
sekretariat@zsp1-gniezno.pl
www.zsp1-gniezno.pl

A5

A52