OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 NABÓR 2023 - link do rekrutacji elektronicznej

REGULAMIN REKRUTACJI_ROK SZKOLNY 2023_2024 

UWAGA!!!

Aktualne informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać:

- telefonicznie - tel. 782 870 320

- pod linkiem Facebook.com/ZSPUGniezno/

Dnia 15 maja 2023 roku rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych.

Od 15 maja do 16 czerwca każdy kandydat do szkoły ponadpodstawowej wypełnia elektronicznie wniosek na stronie https://nabor.pcss.pl/gniezno akceptuje go i drukuje. Podpisany przez rodziców i kandydata wydrukowany wniosek przynosi do szkoły pierwszego wyboru.

WAŻNE TERMINY i DOKUMENTY

od 15 maja 2023 r. do 16 czerwca 2023 r. w godz. 8:00 – 15:00

Kandydat dołącza do wniosku (jeśli posiada) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno–pedagogiczną oraz oświadczenia o wielodzietności rodziny kandydata, niepełnosprawności kandydata, niepełnosprawności rodziców i/lub rodzeństwa kandydata, samotnego wychowywania kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kandydat do branżowej szkoły I stopnia składa również potwierdzenie możliwości odbycia praktycznej nauki zawodu wydane przez pracodawcę.

od 15 maja 2023 r. do 18 lipca 2023 r. wydawanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy

od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. do godz. 15:00 dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty.

17 lipca 2023 r. godz. 12:00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – listy zostaną wywieszone w szkole na tablicy informacyjnej obok sekretariatu

od 17 lipca 2023 r. do 21 lipca 2023 r. do godz. 15:00 potwierdzenie woli przyjęcia poprzez dostarczenie:

a) oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, jeżeli nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły,

b) zaświadczenia od lekarza medycyny pracy zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,

c) zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami – dotyczy kierunków: technik architektury krajobrazu, technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

24 lipca 2023 r. do godz. 12.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – listy zostaną wywieszone w szkole na tablicy informacyjnej obok sekretariatu

od 25 lipca 2023 r. do 28 lipca 2023 r. do godz. 15:00 złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły w postępowaniu uzupełniającym.

 

Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych
im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie
ul. Jana III Sobieskiego 20
62-200 Gniezno
tel./ fax 061 426-20-73
e-mail: 
sekretariat@zspu.gniezno.pl
www.zspu.gniezno.pl

 

SCN_20230315_155739prom2023_2